เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
แก้ไขกรณีมี windows สองตัวกรณีลงโปแกรม GL & Deposit

วันที่ 23 ก.พ. 2555
 
‎1.ก็อปปี้โปรแกรมลงเครื่อง
ให้เรียบร้อย
2.เข้าโฟลเดอร์ 5. GL 2.2AutoPlayDocs จะพอไฟล์ copy_data.bat copy_web.bat copy_crgl.bat
3.ทำการแก้ไขไฟล์.bat โดยคลิ๊กขวาที่ไฟล์ copy_data.bat เลือก Edit
ข้างในจะมีคำสั่งดังนี้
... cd..
cd..
net stop mysql
xcopy my.ini C:AppServMySQL /s /e /y /i/c
xcopy databasecad_gl C:AppServmysqldatacad_
gl /s /e /y /i/c
XCOPY C:AppServmysqldatamysql C:AppServmysqltempmysq
l /S /E /Y /I/C
XCOPY databasemysql C:AppServmysqldatamysq
l /S /E /Y /I/C
net start mysql

xcopy wwwcad_glCRGL C:WINDOWSCRGL /s /e /y /i/c
xcopy AutoPlaysetup C:WINDOWSCRGLsetup /s /e /y /i/c

exit
จะเห็นว่ามีบรรทัดที่มีคำสั
่ง C:WINDOWS ตรงนี้แก้ไขเป็น C:WINXP
ก็จะได้ชุดคำสั่งใหม่ ดังนี้
cd..
cd..
net stop mysql
xcopy my.ini C:AppServMySQL /s /e /y /i/c
xcopy databasecad_gl C:AppServmysqldatacad_
gl /s /e /y /i/c
XCOPY C:AppServmysqldatamysql C:AppServmysqltempmysq
l /S /E /Y /I/C
XCOPY databasemysql C:AppServmysqldatamysq
l /S /E /Y /I/C
net start mysql

xcopy wwwcad_glCRGL C:WINXPCRGL /s /e /y /i/c
xcopy AutoPlaysetup C:WINXPCRGLsetup /s /e /y /i/c

exit
ทำการsave
ต่อมาแก้ไข copy_web.bat คลิ๊กขวาเลือก Edit

cd..
cd..
xcopy wwwcad_gl C:AppServwwwCAD_GL /s /e /y /i/c
xcopy ext C:AppServphp5ext /s /e /y /i/c
xcopy session C:AppServphp5session /s /e /y /i/c
xcopy php.ini C:WINDOWS /s /e /y /i/c
xcopy Cad_GL.lnk C:WINDOWS /s /e /y /i/c
C:AppServApache2.2binhttpd.exe -k restart -n Apache2.2

cd
c:
CD %userprofile%Desktop
copy C:WINDOWSCad_GL.lnk /y
exit
ทำการแก้ไข จาก WINDOWS เป็น WINXP ได้คำสั่งใหม่ดังนี้

cd..
cd..
xcopy wwwcad_gl C:AppServwwwCAD_GL /s /e /y /i/c
xcopy ext C:AppServphp5ext /s /e /y /i/c
xcopy session C:AppServphp5session /s /e /y /i/c
xcopy php.ini C:WINXP /s /e /y /i/c
xcopy Cad_GL.lnk C:WINXP /s /e /y /i/c
C:AppServApache2.2binhttpd.exe -k restart -n Apache2.2

cd
c:
CD %userprofile%Desktop
copy C:WINXPCad_GL.lnk /y
exit
ทำการ save
ต่อมาแก้ไขไฟล์ copy_crgl.bat คลิ๊กขวาเลือก Edit
@echo off
cd..
cd..
xcopy wwwcad_glCRGL C:WINDOWSCRGL /s /e /y /i/c
xcopy AutoPlaySetup C:WINDOWSCRGLsetup /s /e /y /i/c
C:WINDOWSCRGLsetupsetup.exe

ECHO Running Copy DLL...

cd AutoPlay
cd CopyDll
CALL copy_file_32
CALL copy_file_64

set_odbc_mapping.Vbs

exit

@echo on
ทำการแก้ไขจาก WINDOWS เป็น WINXP จะได้คำสั่งใหม่ดังนี้
@echo off
cd..
cd..
xcopy wwwcad_glCRGL C:WINXPCRGL /s /e /y /i/c
xcopy AutoPlaySetup C:WINXPCRGLsetup /s /e /y /i/c
C:WINXPCRGLsetupsetup.exe

ECHO Running Copy DLL...

cd AutoPlay
cd CopyDll
CALL copy_file_32
CALL copy_file_64

set_odbc_mapping.Vbs

exit

@echo on
ทำการ save
4.เมื่อแก้ไขไฟล์.bat เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการดับเบิลคลิ๊กที่ไฟล์.bat ได้เลย หรือจะติดตั้งแบบปกติก้ได้
ขอบคุณ คุณฟ้า น่ะครับสำหรับวิธี
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel