เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
เข้าร่วมดำเนินการประเมินความพร้อม และสอนการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวกัลยา เกิดโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมคณะเข้าประเมินความพร้อม และสอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่คณะกรรมการวิสาหกิจ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปบ้านคลองน้ำไหลใต้ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย มีคณะกรรมการเข้าร่วม จำนวน 11 ราย เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจ ในบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถจัดทำบัญชี ได้อย่างถูกต้อง เน้นการนำข้อมูลทางบัญชีมาคิดวิเคราะห์ ลดต้นทุนการผลิต และประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้ตนเอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel