เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.30น. นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาววาสุนี ทองอยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,852 ราย มีทุนดำเนินงาน 1,003,982,266.66 บาท มีผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 52,550,637.52 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel