เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตส.กำแพงเพชร จัดอบรมโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปปูนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวกัลยา เกิดโต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ และคณะ จัดอบรมโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ให้แก่คณะกรรมการวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ มีคณะกรรมการเข้าร่วมอบรม 4 ราย เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง เน้นการนำข้อมูลทางบัญชีมาคิดวิเคราะห์ ลดต้นทุนการผลิต และประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้ตนเองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel