เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตส.กำแพงเพชร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัดวันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจิราพร เณรจาที ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดบัญชี 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel